เยาวชน รู้ เท่า ทัน โรคNCDs

วันที่ 6 ธันวาคม 2560


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)ร่วมกับ แกนนำสตรีอำเภอบางกล่ำ(ศิษย์ ร.ร.ผู้นำ สสม.) จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ เท่า ทัน NCDs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์และสร้างภูมิคุ้มครองให้กับเยาวชน รู้ เท่า ทัน โรคNCDs โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ คือ นายสหรัก จันทร์สุคนธ์ มาบรรยาให้ความความรู้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ


โรคNCDs เป็นโรคเรื้อรังและเป็นโรคที่ไม่ติดต่อประกอบไปด้วย โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง เส้นเลือดสมองอุดัน ฯลฯ
ในแต่ละปีพบว่า 73%ของการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคที่เสียชีวิตมากที่สุดคือโรคมะเร็งเสียชีวิตปีละ 5 หมื่นคน รองลงมาคือโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามลำดับ


โรคดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการรับประทานอาหารที่มีรสชาติ หวาน มัน เค็มจัด ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่และดื่มเหล้า และความเครียด


กิจกรรมกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกเมาอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนคณะครูนักเรียนและแกนนำสตรีเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน สร้างความสนใจแก่นักเรียนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเมา ตลอดจนการนำสตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ทำให้กิจกรรมดำเนินการสำเร็จได้ด้วยดี
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่