ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน - จัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์บ้านห้วยปลิง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560


ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) ได้จัดกิจกรรมกีฬาชุมชน “ห้วยปลิง สามัคคี” ขึ้น ภายใต้โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาในยามว่าง ส่งเสริมความสามัคคี การมีน้ำในนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้อยู่กับชุมชนต่อไป โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาชุมชนบ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่