สื่อสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) จัดโครงการ “สื่อสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่” โดย นายซายูตี สาหลำ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมโครงการฯ พร้อมคณะทำงาน ประกอบไปด้วย นายอิลฟาน อาลีอิสเฮา นางสาวมณีวรรณ คาเรง และนางสาวซูไฮลา อาบู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพิษภัยของบุหรี่ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 59 คน ณ โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในจำนวน 10 โรงเรียนนำร่อง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ “สื่อสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่” เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่มากระตุ้นนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) จำนวน 10 โรงเรียนนำร่อง โรงเรียนละ 50-60 คน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให้เด็กนักเรียนตระหนักและนำความรู้ที่ได้กลับไปสื่อสารกับครอบครัวหวังลดปัญหาควันบุหรี่ในบ้านซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการฯ และเป็นพลังเสริมให้โครงการ “เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน” ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง


การจัดโครงการฯดังกล่าวสืบเนื่องมาจากผลงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บ้าน โครงการฯจึงมุ่งไปที่นักเรียน เพื่อเป็นสื่อกลางไปยังครอบครัว ให้หันกลับมามองปัญหาพิษภัยจากบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในบ้านทุกคน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่