รณรงค์ "เลิกบุหรี่ บ้านละคน"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นางสาวกัลยาณา วาจิ ผู้รับผิดชอบโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ได้ลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในพื้นที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่จำนวน 18 คน มาจาก 2 ชุมชน คือชุมชนยาโงะ ตำบลลูโบะบือซา และชุมชนตะปอเยาะ ต.ตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือกับทีมอาสาสมัครทั้ง 2 พื้นที่เป็นอย่างดี โดยมี นายแพทย์มูฮัมหมัดดาโอะ เจะเลาะ ประธานมูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล เป็นวิทยากรบรรยายถึงเนื้อหา สถานการณ์และพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และมีการประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเจอประเด็นคำถามแบบนี้เราจะตอบอย่างไร พร้อมแทรกรายละเอียดข้อมูลตามหลักศาสนาควบคู่กันไป ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ ส่วนนายวันฟุรกรณ์ อัลฟุรกอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาเชิงเทคนิคการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ และ นายแวยูโซ๊ะ แวหะยี ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จังหวัดปัตตานี ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลงพื้นที่ทำงานกับโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านที่ผ่านมาด้วย นอกจากนี้ นายมะรอนิง ยูนุ ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จังหวัดนราธิวาส ได้พูดคุยกับทีมเครือข่ายอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ถึงภารกิจการทำงานครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งหลังจากการอบรมครั้งนี้จะได้มีการพูดคุยเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ทั้ง 2 ชุมชนต่อไป
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่