รณรงค์ "เลิกบุหรี่ บ้านละคน"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 นางสาวกัลยาณา วาจิ ผู้รับผิดชอบโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ได้ไปร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมชี้แจงความเป็นมาของมูลนิธิฯ พร้อมกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านกับผู้เข้าร่วม มีผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ 18 คน ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอบันนังสตามีทั้งอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ที่เป็นพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมเข้ารับการอบรมครั้งนี้ โดยมี นายแวยูโซ๊ะ แวหะยี ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จังหวัดปัตตานี มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์และพิษภัยที่เกิดจาการสูบบุหรี่ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลงพื้นที่ทำงานกับโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านที่ผ่านมาด้วยทั้งนี้ นายแวดอเลาะ ประดู่ ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้มีการพูดคุยกับเครือข่ายอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ถึงการขับเคลื่อนงานในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนที่มีพี่น้องไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ซึ่งจะได้วางแผนและแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานอีกครั้ง
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่