รณรงค์ให้มัสยิดสามัคคีมุสลิม เป็นเขตปลอดบุหรี่

วันที่ 31 ตุลาคม 2560


มูลนิธิสร้างสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับ คณะกรรมการมัสยิดสามัคคีมุสลิม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ภายใต้คำขวัญ “กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่และใบจาก”ผ่านโครงการมัสยิดครบวงจรของแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ มัสยิดสามัคคีมุสลิม ม.1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยมีนายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการและคณะทำงานดำเนินกิจกรรม

โดยจัดให้มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ในชุมชนและเวทีการบรรยายพิษภัยบุหรี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่และขอความร่วมมือจากชาวชุมชนร่วมผลักดันให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง และได้รับเกียรติจากนายอารีย์ ขำนุรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.กงหรา จ.พัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่และแนวทางในการจัดให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจาก อีหม่าม กรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมในการเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่