โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557นายคณี โยธาสมุทร
รรก.ผอ.โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ผู้รับผิดชอบแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะหลากหลายโครงการนับแต่ปี พ.ศ. 2546

“โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย” เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จัดหลักสูตรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในเรื่องสุขภาวะ และการพัฒนาแก่ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้นำองค์กร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

แม้ว่าปัญหาด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมจะไม่แตกต่างกับสังคมไทยโดยทั่วไปเท่าใดนัก กล่าวสำหรับมุสลิมนั้นมีความผูกพันในศาสนา และนำศาสนาเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพ จึงหนีไม่พ้นที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเช่นนี้

หลักสูตรผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกความเข้าใจด้านสุขภาวะที่มีอยู่แล้วในอัลกุรอาน และแบบอย่างของท่านศาสดา ให้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

ในระยะแรกได้มีหนังสือเชิญไปถึงองค์กรศาสนา เช่น อีหม่าม คอเต็บ บิหลัน กรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชน และเครือข่ายสุขภาวะที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์กิจกรรมภาค รวมทั้งเปิดรับสมัครจากผู้สนใจงานด้านสุขภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 25-60 ปี เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย

การอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทยเริ่มต้นในระยะที่ 2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน (2557) มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว1,330 คน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย

1. เพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เอื้อต่อการบริการการพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาวะในสังคมมุสลิม
2. เพื่อผลักดันให้องค์กรมุสลิม ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งขององค์กร และจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมโดยรวม
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติ และจิตสำนึกสาธารณะ ตามแนวทางอิสลาม
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนงานและเขียนโครงการได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิผล
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี และสามารถนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการอบรมผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทยระยะแรก มีหัวข้อบรรยายดังนี้
1. กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ บทบาทและศักยภาพของผู้นำ การเสริมสร้างสุขภาวะตามวิถีอิสลาม

2. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย แนวคิดและแนวทางบริหารว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การศึกษาเรียนรู้ดูงานชุมชน การสำรวจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาวะ ผ่านกระบวนการทำแผนชุมชน เครื่องมือและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะ ผ่านทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน

ในระยะที่ 2 (กรกฎาคม 2552-มิถุนายน 2555) ได้เพิ่มหลักสูตรการบริหารและพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ

ระยะเวลาอบรม 5 วัน 4 คืน ผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรรับรอง

ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการอบรม ได้จัดให้มีการอบรมในรุ่นทดลองหลักสูตรขึ้น เพื่อหาข้อสรุป แก้ไข ปรับปรุง ให้การดำเนินการอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการอบรบหลักสูตรผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทยดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ชาย

ส่วนหลักสูตรสำหรับผู้หญิง ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรมุสลิมะฮฺต้นแบบ ในหัวข้อบรรยายเรื่อง
1. บัญชีครัวเรือน 2. การออกกำลังกาย 3. หลักโภชนาการในวิถีอิสลาม 4. การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ 5. จิตวิทยาครอบครัว 6. เศรษฐศาสตร์ครัวเรือนมุสลิม และ 7. บทบาทการเปลี่ยนแปลงของมุสลิมะฮฺ

สำหรับหลักสูตรใหม่ จะจัดอบรมในหัวข้อ “เส้นทาง CEO ชุมชน" ซึ่งจะเปิดทำการทดลองหลักสูตรขึ้นสองรุ่่นคือในวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 และ 22-26 สิงหาคม 2557 จากนั้นเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอของผู้เข้าอบรมรุ่นทดลองแล้ว ประมาณเดือนพฤศจิกายน จึงจะเปิดรับผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมต่อไป ทั้งนี้รายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัคร จะมีการแจ้งให้ได้รับทราบต่อไป
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่