ศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557


คณะทำงาน

1. รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้อำนวยการ
2. นายฮาซัน หะยีมะเย็ง รองผู้อำนวยการ
3. นายดลรอฮีม พันหวัง เจ้าหน้าที่โครงการ
4. นายลุกมาน กูนา เจ้าหน้าที่ติดตามผล
5. นายมูฮำหมัดซูไฮมี อาแว เจ้าหน้าที่การเงิน


ภารกิจ

โครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข จัดอยู่ในกลยุทธ์บูรณาการณการศึกษา ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เพื่อการพัฒนา โดยจะร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เข้าไปแนะนำและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียนปอเนาะ (บางแห่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) โดยเฉพาะในด้านวิชาชีพที่จำเป็นเพื่อเลี้ยงชีพหรือนำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม การบริการชุมชน รวมทั้งงานวิจัยที่จะช่วยเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดการปอเนาะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการนี้จะดำเนินการผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ

1. ประมวลและสร้างองค์ความรู้ด้านปอเนาะ
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข และ
3. ผลักดันเชิงนโยบายการบูรณาการหลักสูตรปอเนาะสร้างสุข

ในช่วงแรกจะเริ่มดำเนินโครงการกับปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 15+1 แห่ง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้+สงขลา คือ ปัตตานี 6 แห่ง นราธิวาส 5 แห่ง ยะลา 4 แห่ง และสงขลา 1 แห่ง ต่อมาในช่วงที่สอง จะทำการคัดเลือกปอเนาะ 3 แห่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมาพัฒนาต่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และถอดองค์ความรู้ปอเนาะสร้างสุข นอกจากนี้ยังผลักดันให้มีการบูรณาการหลักสูตรปอเนาะสร้างสุขเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนของปอเนาะด้วย


ในด้านความร่วมมือ โครงการเครือข่ายปอเนาะสร้างสุขจะทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร (MoU) กับสถาบันวิชาชีพในชุมชนเพื่อมาสนับสนุนงานด้านอาชีพให้กับปอเนาะ เช่น โรงเรียนอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น และทำความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปอเนาะเพื่อมาสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของปอเนาะ เช่น สำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เป็นต้น อันจะส่งผลให้ปอเนาะเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างขึ้น ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป เป็นรากฐานขัดเกลาจิตใจของชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชนอีกยาวนาน

ติดต่อศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคใต้ตอนล่าง
อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
นายดลรอฮีม พันหวัง
086-960-4184
นายลุกมาน กูนา
093-725-1434
นายมูฮำหมัดซูไฮมี อาแว
082-265-6069
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่