ศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคใต้ตอนกลาง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

คณะทำงาน

1. นายสุรินทร์ เหมุนุกูล ผู้อำนวยศูนย์ฯ

2. นายตอฮีตร์ สายอิด รองผู้อำนวยศูนย์ฯ

3. นางสาวอลีนา หีมเหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี – การเงิน

4. นางสาวอุไรฝะ หวังเบ็ญหมัด เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง

วิสัยทัศน์ :

สร้างเครือข่ายมัสยิดและชุมชน มุ่งสู่สุขภาวะ และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนพันธกิจ :

1.สร้างเครือข่ายมัสยิดครบวงจรและเครือข่ายชุมชนรักษ์สุขภาวะ

2.สร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

3.สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินโครงการระหว่างมัสยิดและชุมชน


วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนรักษ์สุขภาวะที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยมีมัสยิดครบวงจรเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา


ภารกิจ :

ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง ได้มีแนวคิดในการดำเนินโครงการ คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีมัสยิดครบวงจรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นการเข้าไปส่งเสริมให้คนในพื้นที่และชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนติดต่อศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคใต้ตอนกลาง

เลขที่ 352 หมู่ที่10 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร:074-305375 แฟกซ์ 074-305375
Email : thoheet@hotmail.com

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่