ศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคเหนือ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557


ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ ทำงานภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย หรือ หลายท่านอาจรู้จักกันในนาม สสม. ซึงเป็นองค์กร ที่ขับเคลื่อนในเรื่องสุขภาวะของพี่น้องมุสลิมดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา และเราก็มั่นใจว่า องค์กรมุสลิมแห่งนี้ เป็นองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมทั่วทุกภูมิภาคในด้านสุขภาวะหลายเรื่องที่ผ่านมาและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ศูนย์กิจกรรมกรรมภาคเหนือ เกิดขึ้นมาพร้อมกับแผนงานฯ มีผู้ทรงความรู้ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิมเข้ามาร่วมผลักดันการจัดการบริหารศูนย์ฯที่ผ่านมาหลายท่าน ผ่านปัญหา อุปสรรค์ ความสำเร็จมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนที่อยากจะเห็นสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่มีคุณภาพในเรื่องของสุขภาวะ เราจึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ สสม.ภาคเหนือ จึงเป็นที่รู้จักและถูกยอมรับของมวลมหามุสลิมในพื้นที่

เราคือ หน่วยงานที่ประสานงานในเรื่องกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งองค์กรที่เป็นมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หาความร่วมมือในส่วนที่เราสามารถทำได้หากกิจกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เราได้การรับรองจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ปัจจุบัน เราผลักดัน โครงการกองทุนซะกาต ในจังหวัดเชียงใหม่ จนเกิดเป็นกองทุนระดับจังหวัด สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ทั้งผู้รับและผู้ให้ โครงการคลังสมองสร้างสุข ซึ่งเราสามารถรวบรวมผู้ที่มีคุณวุฒิ ภูมิปัญญา จัดตั้งเป็นชมรมคลังสมองฯ สำนักงานอยู่ที่มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม(บ้านฮ่อ) โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ ได้ประกาศเจตนารมณ์มัสยิดปลอดบุหรี่ พร้อมกัน สามจังหวัด อันประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงรายและจังหวัดตาก และจำนวนมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการอีก ประมาณ สามสิบมัสยิด และยังมีงานส่วนอื่นๆ มากมายที่ศูนย์กิจกรรมฯผลักดัน ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ปัจจุบันเรามีทีมทำงานด้วยใจ ทุ่มเทให้กับสังคมตามกำลังความสามารถดังนี้
น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ เบอร์โทรติดต่อ 081-681 7868
นายชุมพล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ เบอร์โทรติดต่อ 089-636 3296
น.ส.สุทธิดา วิชัยชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินภาคเหนือ เบอร์โทรติดต่อ 089-956 1468

สำนักงาน-
เลขที่ 80/21-22 อาคารดารุตตักวา ตึก A ห้อง 105 ถ.หน้าวัดเกต ซอย 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์/โทรสาร 052-089-119
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่