ศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคกลาง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557


คณะทำงาน
1.นายคณี โยธาสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคกลาง
2.นางสุปรีดา อับดุลเลาะ รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคกลาง


ภารกิจ
ศูนย์กิจกรรมภาคกลาง ดำเนินกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ลาคอมรฺ ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เพื่อการพัฒนา โดยมีภารกิจหลักที่สำคัญคือ การสร้างความตระหนักในปัญหาและลดการบริโภคสิ่งมึนเมา (ลาคอมรฺ) ที่กำลังรุกเข้ามาในสังคมมุสลิม ซึ่งดำเนินการผ่านกิจกรรมสร้างกระแส เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้เกิดความตระหนักในปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ที่เกิดจากการบริโภคสิ่งมึนเมา (ลาคอมรฺ) เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมมุสลิมไทยในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ยังประสานความร่วมมือกับผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริโภคสิ่งมึนเมาต่างๆ รวมถึงแกนนำเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการรวมพลัง ร่วมกันกำหนดต้นแบบมาตรการต้านสิ่งเมาในแต่ละพื้นที่ ก่อนที่จะขยายผลในระดับท้องถิ่นและในระดับจังหวัดต่อไป


โครงการลาคอมรฺ ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ดังนี้
1. การประกาศเจตนารมณ์ให้มัสยิดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ประกาศเป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553
2. สมัชชารวมใจเครือข่าย สสม. รณรงค์ต้านสิ่งมึนเมา ยาเสพติด และบุหรี่
3. เสวนาผู้นำ 3 ศาสนา เพื่อขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางร่วมกันต้านสิ่งมึนเมา
4. จัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านสิ่งมึนเมา ยาเสพติด และบุหรี่ เพื่อสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึงพิษภัย จากการบริโภคสิ่งมึนเมา
5. จัดทำคู่มือคุตบะฮฺลาคอมรฺ (เทศนาวันศุกร์) ฉบับภาษาไทย และภาษามลายูอักษรยาวี เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการเทศนาต่อต้านสิ่งมึนเมาในพื้นที่

ติดต่อศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคกลาง
ที่อยู่ 87/2 อาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย แขวง/เขตสวนหลวง กทม.
โทรศัพท์-โทรสาร.02-719-8717  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่