ศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคใต้ตอนบน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557


นายสุรินทร์ เหมนุกูล
รรก.ผอ.ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบนคณะทำงาน
 1. นางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ
 2. นางสาวรถจณา มาศโอสถ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ภารกิจ
ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงภายใต้กลยุทธ์เศรษฐกิจเข้มแข็ง กลยุทธ์ผลักดันกองทุนซะกาต กลยุทธ์สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ลาคอมรฺ ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เพื่อการพัฒนา โดยมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับรากหญ้า โดยอาศัยมัสยิดเป็นศูนย์กลางการสร้างเสริมสุขภาวะและการพัฒนาชุมชนรักษ์สุขภาวะต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านสุขภาวะและประสบความความสำเร็จเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้มัสยิดในเครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด โดยมัสยิดถือเป็นศาสนสถานและศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของชาวมุสลิมจึงต้องดำเนินการจัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่มัสยิดไม่ให้ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดต้นแบบกองทุนซะกาตในระดับชุมชนหรือมัสยิด เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่มุสลิมไทย โดยซะกาตเป็นหลักปฏิบัติของอิสลามในการปกป้องและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับศูนย์กิจกรรมภาคอีสาน พัฒนาหลักสูตรผู้นำยุวชนรักษ์สุขภาวะ สสม. ที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่มาสานต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยต่อไป

โครงการหลักของศูนย์ฯ ประกอบด้วย
 1. การพัฒนามัสยิดครบวงจร
 2. การพัฒนาชุมชนรักษ์สุขภาวะต้นแบบ ที่มีมัสยิดครบวงจรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
 3. การจัดตั้งกองทุนซะกาตชุมชนต้นแบบ เพื่อขจัดปัญหาความยากจนในหมู่มุสลิมไทย
 4. การพัฒนาผู้นำยุวชนสร้างเสริมสุขภาวะ
 5. การประกาศเจตนารมณ์ให้มัสยิดในจังหวัดระนอง เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด
ติดต่อศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคใต้ตอนบน

เลขที่ 91 หมู่ที่ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84209 โทร:08-72730648
Email : kantimanarak@hotmail.com • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักจุฬาราชมนตรี
 • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
 • มูลนิธิสันติชน
 • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
  การไม่สูบบุหรี่