โครงการเสวนาวิชาการปัญหาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทย

วันที่ 29 สิงหาคม 2560


ศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคกลาง โดยนายคณี โยธาสมุทร ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสวนาวิชาการปัญหาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ 5 ตำบลปากราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายคณี โยธาสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรม สสม.ภาคกลางเป็นประธานเปิดงานเสวนาฯ ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จากนั้นร่วมรับฟังการสรุปประเด็นเด่น ๆ ของพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อของกลุ่มประชากรกลุ่มมุสลิมไทย โดย ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุวรรณ ดำเนินรายการถกประเด็นสุขภาพโดยทีมวิทยากรกระบวนการ ประกอบด้วย อ.ประดิษฐ์ รัตนโกมล นายแพทย์นันทวัฒน์ รักษมณี นายแพทย์จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าฯ นายแพทย์เกษมสุข โยธาสมุทร นายแพทย์จากโรงพยาบาลเลิศสิน ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาคุณภาพชีวิตร่วมกัน อีกทั้งยังมีนักวิชาการ นักวิจัยหลายท่านมาร่วมงานดังกล่าว

ในปัจจุบัน ความเป็นอยู่ของสังคมไทยล้วนเสี่ยงต่อปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ ข้อมูลจากหลายแหล่ง ชี้ว่า คุณภาพชีวิตของมุสลิมไทยที่วัดด้วยดัชนีหลายดัชนีด้อยกว่าคนไทยโดยเฉลี่ยในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพบางปัจจัย เช่น การสูบบุหรี่ โรคภัยที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ ทุพโภชนาการ และความดันโลหิต ปัญหาดังกล่าวนี้มีมากไม่เท่ากันในทุกพื้นที่ กลุ่มอายุ และเพศ ดังนั้น การเปิดเวทีเสวนาวิชาการปัญหาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทย จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะรับทราบปัญหาคุณภาพชีวิต และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ให้มีการเสวนากับองค์กรเครือข่ายของชุมชนต่างๆ เพื่อกำหนดปัญหาเฉพาะ ส่งผลให้มีการผลักดันและมาตรการเฉพาะปัญหาของชุมชนอย่างถาวรต่อไป
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่