เวทีเสวนาแกนนำสตรีเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

วันที่ 21 สิงหาคม 2560


วันที่ 21 สิงหาคม 2560 แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับ ศิษย์เก่ารางเรียนผู้นำฯ สสม.จังหวัดสงขลา(บ้านโคกเมา) จัดเวที เสวนาแกนนำสตรีเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดเสี่ยง ลดโรค ณ ชุมชนสุเหร่าใหญ่(บ้านโคกเมา) อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมี นายสุรินทร์ เหมนุกูล ผู้อำการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสหรักษ์ จนทร์สุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลหาดใหญ่มาเป็นวิทยากรบรรยาย “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดเสี่ยง ลดโรค” และได้รับเกียรติจาก ทีมอสม.รพ.สต.มาสาธิตและแนะนำการทำอาหารเพื่อสุขภาวะ และได้รับเกียรติจากนายอภิมาล หวังเบ็ญหมัด รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง มาพบปะผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งพูดคุยเรื่องการความสำคัญของการรักษาสุขภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชน รณรงค์ให้มีการรวมตัวมาออกกำลังกายกันเพื่อสุขภาพของตนเอง


การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ การบรรยายให้ความรู้และการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดีโดยมี เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าช้าง สมาคมสตรีมุสลีมะฮ์จังหวัดสงขลา อสม.รพ.สต.บางกล่ำ ประธานชุมชนบ้านโคกเมา ตลอดจนชาวบ้านบ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

ทั้งนี้แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยขอขอบคุณคณะทีมงานผู้จัด ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ทำให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่