Big Cleaning Day

วันที่ 21 สิงหาคม 2560


กิจกรรมBig Cleaning Day กิจกรรมหนึ่งในโครงการมัสยิดครบวงจร สสม.

ศูนย์กิจกรรม สสม. ภาคกลาง ร่วมกับอิหม่ามและสัปบุรุษมัสยิดคอลิดีน ทุ่งครุ กทม. จัดกิจกรรม Bing cleaning Day ขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยนายคณี โยธาสมุทร เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายสมัย เจริญช่าง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มาบรรยายธรรมปลูกจิตสำนึกจิตรอาสา

มัสยิดครบวงจร เป็นการพัฒนามัสยิดให้เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับคนในชุมชน โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 1พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการมัสยิดให้เป็นระบบ 2.ปรับภูมิทัศน์และอาคารมัสยิดให้สะอาด สวยงาม 3.รณรงค์ให้มัสยิดมีการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตามกฎหมาย 4.จัดระบบกองทุนสวัสดิการมัสยิด เพื่อรองรับผู้ด้อยโอกาส 5.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการมัสยิดครบวงจรได้ ขยายผลสู่ชุมชน 6.มีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น 7.มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่