โครงการเสวนาแกนนำสตรีและเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560


ศูนย์กิจกรรมสสม. ภาคกลาง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ร่วมกับ อนุกรรมการกิจการสตรีและผู้สูงอายุประจำมัสยิดบางอ้อ จัดโครงการเสวนาแกนนำสตรี และเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศาลาประชาคมมัสยิดบางอ้อ กทม.โดย นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ท่านผู้อำนวยการเขตบางพลัด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติ จาก แพทย์หญิงจินตนา โยธาสมุทร ให้ความรู้ เรื่อง "แนวทางในการดูแลสุขภาพตามหลักการอิสลาม"นายแพทย์กษิดิษ ศรีสง่า บรรยายวิชาการด้านสุขภาวะ เรื่อง "รู้ทันสุขภาพ ปราศจากโรคภัย"พร้อมทั้งตอบปัญหาและซักถามปัญหาทางสุขภาพมุสลิมไทย ในงานมีสัปบุรุษเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสุภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตน อีกทั้งช่วงบ่ายแกนนำสตรีฯได้เชิญวิทยากรมาสาทิตการทำขนมโบราณ คือขนมกรวย และ ขนมกุยฉ่ายปากหม้อให้สัปบุรุษได้ทดลองทำเพื่อสืบสานต่อไป

การเสวนาในวันนี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับสัปบุรุษในพื้นที่มัสยิดบางอ้อ ท้ายนี้แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน คณะทำงานมัสยิดบางอ้อ ที่ทำให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่