มูลนิธิสร้างส้ร้างสุขมุสลิมไทย มอบทุนการศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2560


วันที่ 19 สิงหาคม 2560 นายสุรินทร์ เหมนูกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ระดับ ปริญาตรี ให้แก่

1.นายฤทธิ์ชัย ฤทธิ์รักษา สาขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาราชภัฏ วิทยาเขตภูเก็ต

2.นางสาวรายาฏา สิทธิศักดิ์ สาขาพยาบาลศาตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.มูนีเราะห์ บิหลังโหลด สาขาคณะสหเวชศาตร์และสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

ณ ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง (อาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา) ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่