มัสยิดปลอดบุหรี่ เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณทำได้

วันที่ 31 มกราคม 2560


มัสยิดเป็นสถานที่ที่สำคัญของชุมชน สถานที่เอื้ออำนวยต่อการภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า (ปฏิบัติศาสนกิจ) แล้วต้องสะอาด ปลอดภัย ผู้บริหารหรือกรรมการมัสยิด มีหน้าที่บริหารจัดการรับผิดชอบต่อมัสยิด สังคม และชุมชนด้วยความสำคัญตรงนี้ ถ้าหากเราสามารถทำมัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ ทำให้คนในชุมชนรอบ ๆ มัสยิดตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะ ซึ่งครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของชีวิต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ดังจะเห็นจากปัจจุบันที่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาให้ความสำคัญในการจัดการมัสยิดเพื่อให้มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาวะ และท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มัสยิดของท่านปลอดบุหรี่ร่วมกับสสม. เพียงขึ้นตอนง่ายด้านล่างนี้ และขอรับสื่อประชาสัมพันธ์ต้านบุหรี่ได้ที่ศูนย์กิจกรรมสสม.ทุกภาค ตามที่อยู่ในเว็บไซต์


ขั้นตอนง่าย ๆ มัสยิดปลอดบุหรี่ คุณทำได้

1.ประชุมทำความเข้าใจกับกรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.ชี้แจงและทำความเข้าใจกับสัปบุรุษ

3.กำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ บริเวณมัสยิดให้ชัดเจน(เขตจากชายคาถึงรั้วมัสยิดเป็นหลัก ไม่เกิน 10 เมตรจากตัวอาคาร) ติดป้านห้ามสูบบุหรี่ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตรงจุดที่เห็นได้ง่าย

4.ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่และสุขภาวะ ผ่านคุตบะฮฺวันศุกร์ พร้อมจัดกิจกรรมตามวาระต่างๆ เพื่อกระตุ้นเรื่องพิษภัยของบุหรี่เป็นระยะ

5.กำหนดมาตรการที่จัดเจนเรื่องการละเมิดเขตห้ามสูบบุหรี่ ขอความร่วมมือกับสัปบุรุษเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่